انتصاب «پیام برزگر» به ریاست ستاد مردمی نفت و انرژی حامیان « دکتر سعید جلیلی»

انتصاب «پیام برزگر» به ریاست ستاد مردمی نفت و انرژی حامیان « دکتر سعید جلیلی»
حکم انتصاب دکتر پیام برزگر از مدیران باسابقه صنعت نفت و پتروشیمی به سِ...