مجمع شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه پارس در پتروشیمی کاویان

مجمع شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه پارس در پتروشیمی کاویان
مجمع شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه پارس با حضور ۹۴ درصدی شرکت‌...