مهار آتش سوزی یک منزل مسکونی در شیرینو توسط فراسکو

مهار آتش سوزی یک منزل مسکونی در شیرینو توسط فراسکو
آتش نشان‌های جانفشان،شرکت فراسکو در بندر شیرینو سنگ تمام گذاشتند.