جلیلی برای حل ناترازی انرژی برنامه دارد

جلیلی برای حل ناترازی انرژی برنامه دارد
رئیس کمیته نفت و انرژی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، گفت: دولت مورد نظر ج...