یکی از رقبای موسی احمدی برای صندلی ریاست کمیسیون انرژی حذف شد

یکی از رقبای موسی احمدی برای صندلی ریاست کمیسیون انرژی حذف شد
با توجه به تجربه احمدی در کمیسیون انرژی، برخی از کارشناسان حوزه سیاست...