افزایش اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه پارس به ۷۴۰ میلیارد تومان

افزایش اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه پارس به ۷۴۰ میلیارد تومان
افزایش اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه پارس به ۷۴۰ میلی...